Juridische informatie

Juridische informatie


AIgemene informatie

Deze website is eigendom van iClinique SPRL
Adres : Rue des Tanneurs 62 - 1000 Brussel
Verantwoordelijke uitgever : -
Deze website is gemaakt door : Fyne DC

Het hosting bedrijf van onze internet site is :

OVH SAS au capital de 10 000 000 € RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045 
Code APE 6202A - N° TVA : FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix – France

Intellectuele eigendomsrechten

ICLINIQUE is de enige eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom, heden en toekomst, ongeacht het object waarop deze rechten.

Geen enkele vermelding die op de site van iClinique staat, komt van een overdracht of vergunning van iemand en behoort tot het intellectuele eigendomsrecht van ICLINIQUE.

Alle teksten, afbeeldingen, foto's en de lay-out van de site iClinique.be zijn beschermd door auteursrechtwetten en zijn het exclusieve eigendom van ICLINIQUE.

Elke reproductie, wijziging, vertaling of distributie van alle of een deel van de inhoud en/of lay-out van de site iClinique.be, op enigerlei wijze en in welke vorm, moet onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toestemming van ICLINIQUE.

Bescherming van het privéleven

ICLINIQUE besteedt aandacht en respecteert het recht op privacy en zorgt ervoor dat de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar klanten en de gebruikers van haar site de wet respecteert. (De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, M.B., 19/03/1993).

Tijdens het bezoek van de site Iclinique.be verzamelt ICLINIQUE geen persoonlijke gegevens.

Indien een gebruiker of een klant van de website iClinique.be ou zijn persoonsgevens invult, zullen deze enkel worden behandeld door ICLINIQUE voor het verwerken van de aanvraag en eventueel voor het gebruik van de verzending van een nieuwsbrief. 

Persoonlijke gegevens verstrekt door een gebruiker of een klant van de site iClinique.be worden, in geen enkel geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Ze kunnen door ICLINIQUE worden meegedeeld aan derden - met name aan de vervoerder, alleen om de aanvraag correct af te handelen.

Gebruikers of klant van de site iClinique.be, die ICLINIQUE heeft voorzien van zijn persoonsgegevens, heeft een recht van toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens van persoonlijke aard, overeenkomstig met de voorgeschreven wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Ter uitvoering van dit recht van toegang, rectificatie en verwijdering, kunt u gewoon contact opnemen, kosteloos en zonder een geldige reden te hoeven geven met ICLINIQUE, via het volgende e-mail adres: contact@iclinique.be.

Cookies

Er kunnen 'cookies' worden verzonden naar de computer van de gebruikers van deze site.

« Cookies » zijn tekstbestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden opgeslagen op het moment van het bezoek. De server, die het bezoek van de site beheert, verzoekt hier toestemming voor en zorgt voor een juiste werking en een soepele navigatie.

Alle gebruikers van de iClinique.be site kunnen de 'cookies' verwijderen van zijn harde schijf en/of zijn browser instellingen veranderen om de cookies tegen te houden. Echter het blokkeren van de cookies kan de navigatie belemmeren.

Disclaimer

De informatie op de site van iClinique.be zijn van algemene aard en hebben een strikt informatief karakter.

ICLINIQUE heeft er alles aan gedaan om nauwkeurige informatie op haar website te presenteren.

Echter, geeft ICLINIQUE in het algemeen, geen enkele garantie op de vermelde informatie van de site Iclinique.be

Opgemerkte fouten kunnen worden gemeld aan ICLINIQUE.

ICLINIQUE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gebruik, direct of indirect, die is gemaakt van de Iclinique.be site, zelfs in geval van grove nalatigheid, binnen de grenzen die door de Belgische wet is voorzien.

ICLINIQUE is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die doorlinken naar de site ICLINIQUE en noch voor de inhoud van elke andere site waar iClinique.be naar doorverwijst.

Voor elk persoon die een link wilt maken naar de site iClinique.be wordt vereist om eerst contact op te nemen met ICLINIQUE en een voorafgaande goedkeuring te krijgen voordat er een koppeling gemaakt kan worden.

Rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot de site Iclinique.be valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en tribunalen van Brussel, zittingen in de Franse taal.

Voor geschillen die onder de bevoegdheid van de kantonrechter vallen, is alleen de rechter van het Kanton Ukkel, in het Frans, bevoegd.

De inhoud van de site iClinique.be wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Geen verband met Apple

iClinique is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) van het Belgisch recht en die geen enkele band heeft, van welke aard dan ook, met het bedrijf Apple. iClinique is niet een reparateur, of een dealer gemachtigd door het bedrijf Apple. In het algemeen, voert iClinique geen enkele activiteit uit waarvan een goedkeuring of toestemming van het bedrijf Apple nodig is. De intellectuele eigendomsrechten over de producten van het merk Apple zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf Apple.

Publicitair karakter van de inhoud

In geval van reclamegebruik op site www.iclinique.be van welke aard dan ook, zal iClinique bvba de gebruiker hierover informeren.

Opmerkingen en suggesties
Het is mogelijk om opmerkingen en suggesties te verzenden naar de verantwoordelijke van de site via het contact formulier.

Beveiliging

Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen voor het behoud van de integriteit van de gegevens, hun privacy en ter voorkoming van het overdragen van de gegevens aan derden zonder toestemming.

Updates

iClinique bvba behoudt zich het recht de juridische kennisgeving en alle andere elementen van de aangeboden producten op de website te wijzigen of te bewerken zonder enige kennisgeving vooraf. Al deze veranderingen zijn van toepassing op de alle gebruikers van deze site en geacht worden de wettelijke bepalingen bij elke verbinding te raadplegen.