Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

1.1. De huidige algemene voorwaarden sluiten alle vorige algemene voorwaarden, en met name de algemene voorwaarden van de koper uit. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen iClinique en de koper.   

1.2. De koper ziet uitdrukkelijk af om rechten te verlenen op zijn eigen voorwaarden, zelfs als die een uitsluitingsclausule bevat van andermans algemene voorwaarden.

1.3. Deze huidige algemene voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd door onderlinge overeenstemming en schriftelijk akkoord tussen de partijen.

Artikel 2 – Contract

2.1. Tenzij anders is overeengekomen, is de door iClinique gedane offerte geldig voor een termijn van 15 werkdagen.

2.2. Het contract wordt slechts gesloten na uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door iClinique. De ontvangst van een bestelling door iClinique is niet een automatische goedkeuring van de bestelling.

2.3. iClinique behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen.

Artikel 3 – Leveringstermijn

3.1. De aangegeven levertijden van iClinique naar de koper zijn louter indicatief en  aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.


3.2. Vertraging in de levering geeft de koper geen recht op enige vorm van compensatie van iClinique. Vertraging in de levering geeft de koper geen recht op enige vorm van compensatie van iClinique. De verkoper neemt expliciet afstand een schadevergoeding te eisen bij iClinique in het geval van te late levering.


3.3. Eventuele vertragingen in de levering geeft de klant geen recht om de order te annuleren, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen  met  iClinique.

Artikel 4 – Prijs

4.1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen uitgedrukt in euro, inclusief BTW. 
4.2. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de facturen ten laatste betaald te worden op de op de factuur vermelde vervaldag.
4.3. De op de vervaldag niet-betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 8% per jaar.
4.4. De op de vervaldag niet-betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling  een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuur bedrag inclusief BTW met een minimum van 75,00 euros.

4.5. De niet betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. iClinique behoudt zich het recht verdere leveringen te staken totdat alle eerdere facturen volledig zijn betaald.

Artikel 5 – Wijzigingen

In geval van prijsstijgingen bij het vervoer en belastingen en andere heffingen van welke aard dan ook die zich na de aanvaarding van de overeenkomst voordoen, kunnen leiden van rechtswege en zonder voorafgaande waarschuwing, tot een verhoging van de overeengekomen prijzen.

Artikel 6 – Eigendomsoverdracht en risico-overdracht

6.1. De risico overdracht van de goederen van de koper begint zodra het vervoer begint. Als er tijdens het vervoer schade ontstaat aan de goederen, is het aan de koper om de schade op de vervoerder te verhalen.
6.2. De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de betaling van de totale prijs.

Artikel 7 – Garantie

Zoals overeengekomen en voorgeschreven in de wet van 1 September 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geeft iClinique een garantie aan de koper mits non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Om een eventuele klacht te aanvaarden, dient elke klacht, met betrekking tot een schijnbaar gebrek, te worden ingediend bij iClinique per aangetekende post, binnen een termijn van 15 werkdagen na de ontvangst van de goederen.
8.2. Om een eventuele klacht te aanvaarden, moet elke klacht in verband met niet-zichtbare gebreken worden gemeld aan iClinique, per aangetekende post, binnen een termijn van 2 maanden na de ontdekking van het gebrek.
8.3. Het indienen van een klacht geeft de koper niet het recht de betaling van de factuur op te schorten.
8.4. De aansprakelijkheid van iClinique is strikt beperkt tot de vervanging van gebrekkige goederen of een restitutie van de in rekening gebrachte prijs. De koper ziet uitdrukkelijk af een aanvullende schadevergoeding te eisen bij iClinique.

Artikel 9 – Ontbinding

In geval van opzegging door de koper van een overeenkomst met iClinique, betaalt de koper een vaste schadevergoeding van 20% van het totale bedrag van het contract inclusief BTW, met een minimum van 75,00 euro aan iClinique. Bovendien, moet hij de goederen naar iClinique terugkeren, op eigen kosten, binnen een termijn van 3 werkdagen na de kennisgeving aan iClinique van beëindiging.

Artikel 10 – Interdependentie

De nietigheid, ongeldigheid of toepasselijkheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen die in hun geheel toepasselijk blijven.

Artikel 11 – Bevoegde rechtbanken, toepasselijk recht

11.1. Enkel de rechtbanken van Brussel, zittend in het Frans, zijn bevoegd om te handelen indien er sprake is van een geschilprocedure.
11.2. Voor geschillen die onder de bevoegdheid van de kantonrechter vallen, is alleen de rechter van het Kanton Ukkel, in het Frans, bevoegd.

11.3. Enkel het Belgisch Recht kan toegepast worden op gebeurlijke geschillen..

Artikel 12 – Geen verband met Apple

12.1 iClinique is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) van het Belgisch recht en die geen enkele band heeft, van welke aard dan ook, met het bedrijf Apple. iClinique is niet een reparateur, of een dealer gemachtigd door het bedrijf Apple. In het algemeen, voert IClinique geen enkele activiteit uit waarvan een goedkeuring of toestemming van het bedrijf Apple nodig is.

12.2 De intellectuele eigendomsrechten over de producten van het merk Apple zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf Apple.

Artikel 13 – Behandeling van de persoonsgegevens

13.1. Indien een klant van de website iClinique.be zijn persoonsgegevens invult, zullen deze enkel worden behandeld door ICLINIQUE voor het verwerken van de aanvraag en eventueel voor het verzenden van een nieuwsbrief. 
13.2. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt door een klant, mogen in geen enkel geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

13.3 Ze kunnen door ICLINIQUE worden meegedeeld aan derden - met name aan de vervoerder, alleen om de aanvraag correct af te handelen.

13.4 De koper heeft een recht van toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens van persoonlijke aard, overeenkomstig met de voorgeschreven wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Algemene verkoopsvoorwaarden van de reparaties

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze voorwaarden sluiten andere voorwaarden, en met name de algemene voorwaarden van de klant uit. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties tussen iClinique en de klant.
1.2. De koper ziet uitdrukkelijk af om rechten te verlenen op zijn eigen voorwaarden, zelfs als die een uitsluitingsclausule bevat van andermans algemene voorwaarden.
1.3. Deze huidige algemene voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd door onderlinge overeenstemming en schriftelijk akkoord tussen de partijen.

Artikel 2 – Contract

2.1. Tenzij anders is overeengekomen, is de door iClinique gedane offerte geldig voor een termijn van 7 werkdagen.
2.2. Het contract is slechts gesloten na uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door iClinique. De ontvangst van een bestelling door iClinique impliceert geen feitelijke aanvaarding van de bestelling.
2.3. iClinique behoudt zich te allen tijde het recht voor orders te weigeren zonder opgave van redenen.

Artikel 3 – Offertes

De offertes gemaakt door iClinique zijn puur indicatief. Ze zijn, in geen enkel geval bindend en de uiteindelijke prijs, die aan het einde van de interventie aangerekend aan de klant zal worden, kan hiervan afwijken.

Artikel 4 – Herstel- en leveringstermijn

4.1. De reparatietermijnen die iClinique met de klant communiceert zijn louter indicatief en zijn niet bindend voor iClinique.
4.2. Bij eventuele vertragingen kan er geen aanspraak maken op enige schadevergoeding bij de hoofd van iClinique.  De klant ziet uitdrukkelijk af om aanspraak te maken op een schadevergoeding en vertragingsrente voor vertraging van reparatie aan iClinique.
4.3. De klant kan bij overschrijding van de levertijd niet overgaan tot verbreking van de overeenkomst, mits schriftelijke toestemming van iClinique.
4.4. De levertermijnen die iClinique met de klant communiceert zijn louter indicatief en zijn niet bindend voor iClinique.
4.5. Bij eventuele vertragingen in de leveringen kan er geen aanspraak maken op enige schadevergoeding bij de hoofd van iClinique.  De klant ziet uitdrukkelijk af om aanspraak te maken op een schadevergoeding en vertragingsrente voor vertraging van leveringen aan iClinique.

Artikel 5 – Prijs

5.1. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen uitgedrukt in euro, inclusief BTW. 
5.2. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de facturen ten laatste betaald te worden op de op de factuur vermelde vervaldag.
5.3. De op de vervaldag niet-betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 8% per jaar.
5.4. De op de vervaldag niet-betaalde facturen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling  een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuur bedrag inclusief BTW met een minimum van 75,00 euros.
5.5. De niet betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. iClinique behoudt zich het recht verdere leveringen te staken totdat alle eerdere facturen volledig zijn betaald.

Artikel 6 – Wijzigingen

In geval van prijsstijgingen bij het vervoer en belastingen en andere heffingen van welke aard dan ook die zich na de aanvaarding van de overeenkomst voordoen, kunnen leiden van rechtswege en zonder voorafgaande waarschuwing, tot een verhoging van de overeengekomen prijzen.

Artikel 7 – Garantie

7.1. iClinique biedt de klant een garantietermijn van 6 maanden aan op de geleverde arbeid.
7.2. De garantie voor onderdelen wordt aangeboden door de desbetreffende leverancier. Er wordt geen extra garantie verstrekt op de onderdelen door iClinique.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Om een eventuele klacht te aanvaarden, dient elke klacht, met betrekking tot een schijnbaar gebrek, te worden ingediend bij iClinique per aangetekende post, binnen een termijn van 15 werkdagen na de ontvangst van de goederen.
8.2. Om een eventuele klacht te aanvaarden, moet elke klacht in verband met niet-zichtbare gebreken worden gemeld aan iClinique, per aangetekende post, binnen een termijn van 1 maand na de ontdekking van het gebrek.
8.3. Het indienen van een klacht geeft de koper niet het recht de betaling van de factuur op te schorten.
8.4. De aansprakelijkheid van iClinique is strikt beperkt tot de vervanging van gebrekkige goederen of een restitutie van de in rekening gebrachte prijs. De koper ziet uitdrukkelijk af een aanvullende schadevergoeding te eisen bij iClinique.
8.5. In geval van schade aan goederen tijdens de transport, is het aan de klant om een klacht in te dienen tegen de vervoerder.
8.6. Als een toestel is beschadigd tijdens de reparatie, valt alleen de grote schade onder de garantie. Worden niet beschouwd als grote schade : de stoten, deuken, krassen minder dan 1 cm in diameter en in diepte op smartphones en tablets, of 3 cm op computers, eventuele verkleuringen van het scherm die het normale gebruik niet belemmeren en eventuele vlekken op het toestel zoals gele vlekken op een wit scherm of witte vlekken op een zwarte achtergrond.

Artikel 9 – Ontbinding van contract

In geval van opzegging door de koper van een overeenkomst met iClinique, betaalt de koper een vaste schadevergoeding van 20% van het totale bedrag van het contract inclusief BTW, met een minimum van 75,00 euro aan iClinique. Bovendien, moet hij zijn eigen goederen ophalen bij iClinique en mag niet eisen van iClinique om deze terug te sturen op de kosten van de zaak.

Artikel 10 – Middelenverbintenis

iClinique is verplicht om naar best vermogen te handelen omtrent de reparaties die de klant heeft aangevraagd. iClinique verbindt zich niet om tot een bepaald doel of resultaat te komen.

Artikel 11 – Interdependentie

De nietigheid, ongeldigheid of toepasselijkheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen die in hun geheel toepasselijk blijven.

Artikel 12 – Bevoegde rechtbanken, toepasselijk recht

12.1. Enkel de rechtbanken van Brussel, zittend in het Frans, zijn bevoegd om te handelen indien er sprake is van een geschilprocedure.
12.2. Voor geschillen die onder de bevoegdheid van de kantonrechter vallen, is alleen de rechter van het Kanton Ukkel, in het Frans, bevoegd.

12.3. Enkel het Belgisch Recht kan toegepast worden op gebeurlijke geschillen.

Artikel 13 – Geen verband met Apple

13.1 iClinique is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) van het Belgisch recht en die geen enkele band heeft, van welke aard dan ook, met het bedrijf Apple. iClinique is niet een reparateur, of een dealer gemachtigd door het bedrijf Apple. In het algemeen, voert IClinique geen enkele activiteit uit waarvan een goedkeuring of toestemming van het bedrijf Apple nodig is.

13.2 De intellectuele eigendomsrechten over de producten van het merk Apple zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf Apple.

Artikel 14 – Behandeling van de persoonsgegevens

14.1. Indien een klant van de website iClinique.be zijn persoonsgegevens invult, zullen deze enkel worden behandeld door ICLINIQUE voor het verwerken van de aanvraag en eventueel voor het verzenden van een nieuwsbrief. 
14.2. De persoonlijke gegevens die worden verstrekt door een klant, mogen in geen enkel geval gebruikt voor commerciële doeleinden. 
14.3. Ze kunnen door ICLINIQUE worden meegedeeld aan derden - met name aan de vervoerder, alleen om de aanvraag correct af te handelen.
14.4. De koper heeft een recht van toegang, rectificatie en verwijdering van gegevens van persoonlijke aard, overeenkomstig met de voorgeschreven wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 15 – Niet opgehaalde reparaties

In geval dat de toestellen niet wordt opgehaald en die al langer dan 6 maanden bij ons liggen, te rekenen vanaf de datum van indiening, zal verondersteld worden dat de genoemde toestellen opgegeven zijn en zal de eigendom overgedragen worden aan iClinique.